Tietoa tyttöjen tekemästä väkivallasta

Naisten ja tyttöjen väkivaltaan liittyy monenlaisia mielikuvia ja myyttejä: tyttö on heikompi ja kykenemätön toimimaan väkivaltaisesti, nainen ei voi olla väkivaltainen omia lapsiaan kohtaan tai pienempikokoisena kohdella kaltoin kumppaniaan.

Väkivaltainen tyttö rikkoo sukupuoleen liittyviä erilaisia odotuksia, koska perinteiseen tyttökuvaan ei liitetä avoimen väkivaltaista ja aggressiivista käyttäytymistä.

Vaikka tyttöjen tekemä väkivalta on melko harvinaista, monet nuoret naiset ovat kuitenkin omaksuneet ympäröivästä kulttuurista aggressiivisia käyttäytymismalleja, joihin liittyvät väkivaltakulttuuri, päihteet ja kiusaaminen.

Mikä on tyypillistä tyttöjen väkivallalle?

Se on useimmiten sosiaalista, vuorovaikutuksessa ilmenevää ja kohdistuu ihmiseen, johon nuorella on jokin suhde.

Se voi olla haukkumista, pilkkaamista, läpsimistä, tönimistä, juoruamista, leimaamista tai eristämistä.

Se voi näyttäytyä nuoreen itseensä kohdistuvana väkivaltana: masennuksena, syömishäiriöinä, viiltelynä, syrjäytymisenä, pakkolaihdutuksena, ahmintana, pakkoliikuntana, epämukavina vaatteina tai yksipuolisena ruokavaliona

Ilmiö kytkeytyy tytöillä vahvemmin kuin pojilla heikkoon itsetuntoon ja masennukseen.

 Väkivaltaisten tyttöjen taustalla on enemmän traumoja ja kaltoinkohtelua. Erityisen haavoittavaa se on, jos trauman on aiheuttanut tytölle läheinen ihminen.

 

Keijun varjo -ryhmänohjaajan opas 

Tässä oppaassa on tietoa Keijun varjo -ryhmien käytännön toteuttamisesta, taustalla olevista ideoista sekä keskeisistä käsitteistä. Keijun varjo -ryhmänohjaajakoulutusta voi tiedustella Keijun varjon työntekijöiltä. Lataa tästä Keijun varjo -ryhmänohjaajan opas.

 

Tutkimustietoa nuorten väkivallasta

Danielsson P. & Kääriäinen J. 2015. Suomalaiset väkivallan ja omaisuusrikosten kohteena 2015 -Kansallisen rikosuhritutkimuksen tuloksia. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Helsingin yliopisto.

Fagerlund M., Peltola M., Kääriäinen J., Ellonen N. & Sariola H. 2013. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013. Lapsiuhritutkimuksen tuloksia. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 110. Poliisiammattikorkeakoulu. Tampere.

Honkanen P. 2010. Levottomat Tuhkimot. Etnografinen tutkimus nuorten tyttöjen suhtautumisesta väkivaltaan Levottomat Tuhkimot -tyttöväkivaltaprojektin keskusteluryhmässä. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Erityispedagogiikka. Pro gradu -tutkielma.

Katero I. 2017. Female aggression - factors related to the seeking of help among young women. Laurea-ammattikorkeakoulu. Degree Programme in social services. Bachelor's Thesis.

Katero I. 2017. Nuorten naisten väkivalta ja avun hakeminen. Laurea-ammattikorkeakoulu.

Kavakka J. 2017. Nuorten naisten ja teini-ikäisten tyttöjen tekemä fyysinen väkivalta Suomessa. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

Kovanen T. & Pitkänen M. (toim.) 2014. Rispektii–Näkökulmia nuorten kohtaamaan perhe-ja lähisuhdeväkivaltaan. Ensi-ja turvakotien liitto ry.

Niemi J. 2010. Seurusteluväkivalta nuorten kokemana. Tampereen yliopisto. Sosiaalitutkimuksen laitos. Sosiologia. Pro gradu –tutkielma.

Näsi M. 2016. Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016. Katsauksia 18/2016. Helsingin yliopisto Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti.

Olsen J. 2009. Väkivaltaiset tytöt. Selvitys tyttöjen fyysisestä väkivallasta. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Lapsi- ja nuorisotyö. Sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyö.